SKS 2019 - STARTUJEMY !!!

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie

został Operatorem Wojewódzkim programu

SZKOLNY KLUB SPORTOWY - 2019

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU w 2019r. - pobierz.

UWAGA - PRZYPOMINAMY !!!

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki dot. programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019, jednym z założeń jest realizacja testów sprawności fizycznej dwa razy w roku. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada(zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status "TAK" w kolumnie "Wysłany").
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

Elektroniczny dziennik SKS ruszy najpóźniej od wtorku tj. 29 stycznia 2019r.

Rejestracja dla nowych nauczycieli - www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

Logowanie dla nauczycieli kontynujących udział w programie - www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

W związku z zaistniałą sytuację rozliczenia za miesiąc styczeń należy zamieszczać w dzienniku SKS do 15 lutego.

Pismo od OPERATORA KRAJOWEGO dotyczące funkcjonowania dziennika SKS i nowych informacji 2019 - pobierz.

Przypominamy, że zgody (zał. nr 1 i zał. nr 2 w pkt. 5 poniżej) muszą być zebrane, a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych nauczycieli jak i tych, którzy kontynuują współpracę w ramach Programu SKS w 2019r.. Załączniki te są również dostępne na stronie https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5 70 - 377 Szczecin

1. Umowa - zlecenie SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

4. Umowa - porozumienie SKS - 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

5. Zał. nr 1 - oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć - pobierz lub zał. nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć - pobierz.

Instrukcja do dokumentów SKS 2019:

Dok. nr 1 - umowa - zlecenie. - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) - ostateczny termin 31.01.2019r.
Dok. nr 2 - oświadczenie zleceniobiorcy. - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie - ostateczny termin 31.01.2019r.;
Dok. nr 3 - umowa na korzystanie z obiektów sportowych. - należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach - należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 4 - umowa - porozumienie. - należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach - należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 5 - zał. nr 1 lub zał. nr 2. - należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2019 - pobierz.

Najważniejsze informacje:

- tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

- grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

- w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

- WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

- jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

- jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu "Szkolny Klub Sportowy" w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

- jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 - 150 miejsc) - w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail'em (zgłoszenie - pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

- po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

Poniżej starsze informacje dotyczące projektu Szkolny Klub Sportowy.

WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS - Instytutu Sportu - PIB dotyczące testów sprawnoościowych - pobierz

Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego załącznika - (zgloszenie_SKS_2018_trzecia_grupa - pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego załącznika - zloszenie_SKS_2018_nowa_grupa.xls - pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS - pobierz.

Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018r.

Regulamin programu SKS - pobierz

Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu - pobierz

Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku - instrukcja pobierz

Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku - instrukcja pobierz

Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu - od pierwszych zajęć czyli

od 8 STYCZNIA 2018r.

Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
przez Państwa i dyrekcję szkoły, który  będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia 
- termin rozliczenia 02.03.2018r.


DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od wrześmia 2018r. (nowe grupy):

.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5

70 - 377 Szczecin

1. Umowa-zlecenie - word-pobierz pdf-pobierz

2. Oświadczenie zleceniobiorcy - word-pobierzpdf-pobierz

3. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - word-pobierzpdf-pobierz    

4. Zał. nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - pobierz lub zał. nr 1 - oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć - pobierz 

5. Umowa na korzystanie z sali - word-pobierzpdf-pobierz

I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

dokument nr 1       

- należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

dokument nr 2       

- należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie - ostateczny termin 28.09.18r.;

    dokument nr 3       

 - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)


dokument nr 5     

- należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

- należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja - 01.02.18r.)pobierz

Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

PRZYPOMINAMY:

- Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut -  zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

.Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

baner 1 - pobierz

baner 2 - pobierz

plakat 1 - pobierz

plakat 2 - pobierz

. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

.Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt - ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.


SKS 2019 - STARTUJEMY !!!

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie

został Operatorem Wojewódzkim programu

SZKOLNY KLUB SPORTOWY - 2019

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU w 2019r. - pobierz.

UWAGA - PRZYPOMINAMY !!!

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki dot. programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019, jednym z założeń jest realizacja testów sprawności fizycznej dwa razy w roku. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada(zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status "TAK" w kolumnie "Wysłany").
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

Elektroniczny dziennik SKS ruszy najpóźniej od wtorku tj. 29 stycznia 2019r.

Rejestracja dla nowych nauczycieli - www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

Logowanie dla nauczycieli kontynujących udział w programie - www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

W związku z zaistniałą sytuację rozliczenia za miesiąc styczeń należy zamieszczać w dzienniku SKS do 15 lutego.

Pismo od OPERATORA KRAJOWEGO dotyczące funkcjonowania dziennika SKS i nowych informacji 2019 - pobierz.

Przypominamy, że zgody (zał. nr 1 i zał. nr 2 w pkt. 5 poniżej) muszą być zebrane, a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych nauczycieli jak i tych, którzy kontynuują współpracę w ramach Programu SKS w 2019r.. Załączniki te są również dostępne na stronie https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5 70 - 377 Szczecin

1. Umowa - zlecenie SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

4. Umowa - porozumienie SKS - 2019 - word - pobierz / pdf - pobierz.

5. Zał. nr 1 - oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć - pobierz lub zał. nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć - pobierz.

Instrukcja do dokumentów SKS 2019:

Dok. nr 1 - umowa - zlecenie. - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) - ostateczny termin 31.01.2019r.
Dok. nr 2 - oświadczenie zleceniobiorcy. - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie - ostateczny termin 31.01.2019r.;
Dok. nr 3 - umowa na korzystanie z obiektów sportowych. - należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach - należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 4 - umowa - porozumienie. - należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach - należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 5 - zał. nr 1 lub zał. nr 2. - należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2019 - pobierz.

Najważniejsze informacje:

- tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

- grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

- w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

- WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

- jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

- jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu "Szkolny Klub Sportowy" w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

- jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 - 150 miejsc) - w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail'em (zgłoszenie - pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

- po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

Poniżej starsze informacje dotyczące projektu Szkolny Klub Sportowy.

WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS - Instytutu Sportu - PIB dotyczące testów sprawnoościowych - pobierz

Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego załącznika - (zgloszenie_SKS_2018_trzecia_grupa - pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego załącznika - zloszenie_SKS_2018_nowa_grupa.xls - pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS - pobierz.

Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018r.

Regulamin programu SKS - pobierz

Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu - pobierz

Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku - instrukcja pobierz

Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku - instrukcja pobierz

Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu - od pierwszych zajęć czyli

od 8 STYCZNIA 2018r.

Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
przez Państwa i dyrekcję szkoły, który  będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia 
- termin rozliczenia 02.03.2018r.


DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od wrześmia 2018r. (nowe grupy):

.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5

70 - 377 Szczecin

1. Umowa-zlecenie - word-pobierz pdf-pobierz

2. Oświadczenie zleceniobiorcy - word-pobierzpdf-pobierz

3. Klauzula informacyjna zgodna z RODO - word-pobierzpdf-pobierz    

4. Zał. nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - pobierz lub zał. nr 1 - oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć - pobierz 

5. Umowa na korzystanie z sali - word-pobierzpdf-pobierz

I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

dokument nr 1       

- należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

dokument nr 2       

- należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie - ostateczny termin 28.09.18r.;

    dokument nr 3       

 - należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)


dokument nr 5     

- należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

- należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja - 01.02.18r.)pobierz

Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

PRZYPOMINAMY:

- Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut -  zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

.Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

baner 1 - pobierz

baner 2 - pobierz

plakat 1 - pobierz

plakat 2 - pobierz

. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

.Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt - ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.