SKS 2019 – WRZESIEŃ

 •  

  06.06.2019

  FINAŁ KRAJOWY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ – DŹWIRZYNO 2019 – WYNIKI

  KOMUNIKATY FINAŁU KRAJOWEGO IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE RĘCZNEJ – DŹWIRZYNO 2019 Rozgrywki dziewcząt i Dźwirzyno – 07 – 11.06.2019r. – pobierz komunikat. Harmonogram gier dziewcząt – pobierz. Wyniki końcowe – pobierz. Rozgrywki chłopców i Dźwirzyno – 12 – 16.06.2019r. – pobierz komunikat. Harmonogram gier chłopców – pobierz. Wyniki końcowe – pobierz.  
 •  

  22.08.2018

  RODO – dokument dotyczący ochrony danych osobowych

  Klauzula informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO – pobierz. Wyniki zawodów są dostępne na górze w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ wyniki z zawodów. Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół są dostępne od góry w zakładce ⇒ sport szkolny ⇒ współzawodnictwo.  

UWAGA – PRZYPOMINAMY !!!

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki dot. programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019, jednym z założeń jest realizacja testów sprawności fizycznej dwa razy w roku. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.

Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

 1. Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada(zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
 2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
 3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

Elektroniczny dziennik SKS ruszy najpóźniej od wtorku tj. 29 stycznia 2019r.

Rejestracja dla nowych nauczycieli – www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

Logowanie dla nauczycieli kontynujących udział w programie – www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

W związku z zaistniałą sytuację rozliczenia za miesiąc styczeń należy zamieszczać do 15 lutego.

Pismo od OPERATORA KRAJOWEGO dotyczące funkcjonowania dziennika SKS i nowych informacji 2019 – pobierz.

Przypominamy, że zgody (zał. nr 1 i zał. nr 2 w pkt. 5 poniżej) muszą być zebrane, a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych nauczycieli jak i tych, którzy kontynuują współpracę w ramach Programu SKS w 2019r.. Załączniki te są również dostępne na stronie https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin

1. Umowa – zlecenie SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

4. Umowa – porozumienie SKS – 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz.

Instrukcja do dokumentów SKS 2019:

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – ostateczny termin 31.01.2019r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 31.01.2019r.
Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 28.02.2019r.
Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2019 – pobierz.

Najważniejsze informacje:

– tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

– grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

– w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

– WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

– jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

– jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

– jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 – 150 miejsc) – w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail’em (zgłoszenie – pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

– po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

SZKOLNY KLUB SPORTOWY  od września 2018r.

WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS – Instytutu Sportu – PIB dotyczące testów sprawnościowych – pobierz

Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS – pobierz.

Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


Regulamin programu SKS – pobierz

Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu – pobierz

Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku – instrukcja pobierz

Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku – instrukcja pobierz

Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu – od pierwszych zajęć czyli

od 8 STYCZNIA 2018r.

Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
przez Państwa i dyrekcję szkoły, który będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia
termin rozliczenia 02.03.2018r.


DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od września 2018r.(nowe grupy):

.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Garncarska 5

70 – 377 Szczecin

1. Umowa-zlecenie – word-pobierz pdf-pobierz

2. Oświadczenie zleceniobiorcy – word-pobierzpdf-pobierz

3. Klauzula informacyjna godna z RODO – word-pobierzpdf-pobierz  

4. Zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – pobierz lub zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz 

5. Umowa na korzystanie z sali – word-pobierzpdf-pobierz

I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

dokument nr 1

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

dokument nr 2

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 28.09.18r.;

dokument nr 3

– należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)

dokument nr 5    

 

– należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

– należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja – 01.02.18r.)pobierz

Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

PRZYPOMINAMY:

– Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut – zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

.Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

baner 1 – pobierz

baner 2 – pobierz

plakat 1 – pobierz

plakat 2 – pobierz

. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

.Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt – ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.

  UWAGA – PRZYPOMINAMY !!!

  Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki dot. programu Szkolny Klub Sportowy na rok 2019, jednym z założeń jest realizacja testów sprawności fizycznej dwa razy w roku. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS.

  Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

  1. Testy należy rozpocząć w terminie od 20 września do 10 listopada(zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby warunki pogodowe nie przeszkadzały w realizacji prób biegowych).
  2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym (link do instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status „TAK” w kolumnie „Wysłany”).
  3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest 21 dni (niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem wojewódzkim programu).

  Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

  Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK

  Elektroniczny dziennik SKS ruszy najpóźniej od wtorku tj. 29 stycznia 2019r.

  Rejestracja dla nowych nauczycieli – www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

  Logowanie dla nauczycieli kontynujących udział w programie – www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

  W związku z zaistniałą sytuację rozliczenia za miesiąc styczeń należy zamieszczać do 15 lutego.

  Pismo od OPERATORA KRAJOWEGO dotyczące funkcjonowania dziennika SKS i nowych informacji 2019 – pobierz.

  Przypominamy, że zgody (zał. nr 1 i zał. nr 2 w pkt. 5 poniżej) muszą być zebrane, a ich skany wgrane do Dziennika SKS zarówno przez nowych nauczycieli jak i tych, którzy kontynuują współpracę w ramach Programu SKS w 2019r.. Załączniki te są również dostępne na stronie https://www.szkolnyklubsportowy.pl/do-pobrania

  DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

  ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin

  1. Umowa – zlecenie SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

  2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

  3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

  4. Umowa – porozumienie SKS – 2019 – word – pobierz / pdf – pobierz.

  5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz.

  Instrukcja do dokumentów SKS 2019:

  Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – ostateczny termin 31.01.2019r.
  Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 31.01.2019r.
  Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 28.02.2019r.
  Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 28.02.2019r.
  Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS;

  Decyzja nr 49 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2019 – pobierz.

  Najważniejsze informacje:

  – tak jak było w roku 2017 i 2018 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,

  – grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,

  – w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS,

  – WSZS w Szczecinie w związku z toczącym się rokiem szkolnym 2018/2019 i co za tym idzie istniejącymi już w szkołach grupami SKS postanowił, że te grupy będą miały swój dalszy ciąg również od stycznia 2019 roku (oczywiście po wygraniu konkursu w MSiT),

  – jeżeli ktoś z Państwa od stycznia 2019 roku chce lub musi zrezygnować i nie ma zastępstwa do prowadzenia grupy SKS to prosimy o tym fakcie poinformować biuro WSZS w Szczecinie,

  – jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzję nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22.10.18r. w sprawie ogłoszenia programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach podstawowych, które wchłonęły gimnazjum i liczących powyżej 300 uczniów od stycznia 2019 mogą istnieć tylko 3 grupy SKS (jeżeli istnieją przypadki istnienia 4 grup to niestety ale jedna z nich będzie musiała być wchłonięta przez pozostałe 3),

  – jednocześnie informujemy, że przyjmujemy również nowe szkoły / grupy (mamy około 100 – 150 miejsc) – w tym celu należy przesłać do biura WSZS w Szczecinie zgłoszenie e-mail’em (zgłoszenie – pobierz) do dnia 5 grudnia 2018r. na adres email: sks.szczecin@wp.pl lub wszs@szczecin.home.pl,

  – po wygraniu konkursu wszelkie dokumenty będą ponownie przesłane do szkół celem ich podpisania przez dyrekcje i nauczycieli biorących udział w programie.

  W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 -17 -26 -36

  SZKOLNY KLUB SPORTOWY  od września 2018r.

  WAŻNE pismo od Operatora Krajowego programu SKS – Instytutu Sportu – PIB dotyczące testów sprawnościowych – pobierz

  Zgodnie z aktualizacją decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 sierpnia 2018r. WSZS w Szczecinie umożliwia utworzenie nowej grupy zajęć SKS (trzeciej grupy) w szkołach liczących powyżej 300 uczniów. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

  Ponadto w szkołach, w których nie istnieje jeszcze żadna grupa SKS można wystartować z programem od września. W szkole takiej można utworzyć 2 grupy (w tym przypadku w jednej z nich musi być przewaga dziewcząt), a jeżeli szkoła liczy powyżej 300 uczniów to można utworzyć 3 grupę. W tym celu proszę o przesłanie wypełnionego zał. (pobierz) na adres e-mail: sks.szczecin@wp.pl do dnia 07.09.2018r.

  Pismo od Operatora Krajowego Instytutu Sportu skierowane do nauczycieli prowadzących zajęcia SKS – pobierz.

  Pozostałe założenia programu nie zmieniają się. Jeżeli mają Państwa pytanie prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie. Regulamin programu znajduje się poniżej.


  Regulamin programu SKS – pobierz

  Pismo od WSZS w Szczecinie do nauczycieli prowadzących pobierz

  WYSTARTOWAŁ DZIENNIK ELEKTRONICZNY SKS.


  Pismo od operatora Krajowego Instytutu Sportu – pobierz

  Dla nauczycieli uczestniczących w programie w 2017 roku – instrukcja pobierz

  Logowanie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

  Dla nowych nauczycieli biorących udział w programie pierwszy raz w 2018 roku – instrukcja pobierz

  Rejestracja: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja

  DZIENNIK SKS uzupełniamy od początku programu – od pierwszych zajęć czyli

  od 8 STYCZNIA 2018r.

  Drodzy nauczyciele proszę dokonać stosownych wpisów w dzienniku SKS i zamieścić skan rozliczenia godzin podpisany
  przez Państwa i dyrekcję szkoły, który będzie rozliczeniem za dany miesiąc i na jego podstawie WSZS w Szczecinie będzie dokonywał wypłat wynagrodzenia
  termin rozliczenia 02.03.2018r.


  DOKUMENTY NAUCZYCIELI dotyczące programy SKS od września 2018r.(nowe grupy):

  .

  DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:

  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

  ul. Garncarska 5

  70 – 377 Szczecin

  1. Umowa-zlecenie – word-pobierz pdf-pobierz

  2. Oświadczenie zleceniobiorcy – word-pobierzpdf-pobierz

  3. Klauzula informacyjna godna z RODO – word-pobierzpdf-pobierz  

  4. Zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – pobierz lub zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz 

  5. Umowa na korzystanie z sali – word-pobierzpdf-pobierz

  I N S T R U K C J A do dokumentów !!!

  dokument nr 1

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze);

  dokument nr 2

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – ostateczny termin 28.09.18r.;

  dokument nr 3

  – należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie;

  dokument nr 4 (zał. nr 1 lub zał. nr 2)

  dokument nr 5    

   

  – należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić na dzienniku elektronicznym;

  – należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby.

  LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU (aktualizacja – 01.02.18r.)pobierz

  Rozliczeń dokonujemy do 5 dnia następnego miesiąca z tym, że rozliczenie za pierwszy okres (styczeń/luty) zostanie uregulowane w marcu po odpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i po otrzymaniu środków finansowych.

  PRZYPOMINAMY:

  – Zajęcia należy prowadzić 2 razy w tygodniu przez 60 minut – zgodnie z założeniami programu i tak należy rozpisywać w dzienniku zajęć i ewidencji godzin !!!

  .Pierwsze zajęcie dotyczące projektu mogą się już odbyć w poniedziałek tj. 08.01.2017r.

  Dokumenty do wypełnienia i odesłania pocztą na adres WSZS w Szczecinie ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin.

  Graficzne banery i plakaty do wykorzystania:

  baner 1 – pobierz

  baner 2 – pobierz

  plakat 1 – pobierz

  plakat 2 – pobierz

  . W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt poprzez e-mail: sks.szczecin@wp.pl oraz telefonicznie bezpośrednio do biura WSZS w Szczecinie 91 48-42-170 lub w ostateczności na tel. komórkowy Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519 17 26 36

  .Głównymi założeniami programu jest prowadzenie zajęć SKS z uczniami swojej szkoły przez nauczyciela danej szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut od stycznia do grudnia 2018 roku. Wynagrodzenie dla nauczyciela to 40 zł. brutto za każdą godzinę zajęć, a liczebność uczestników zajęć to minimum 15 osób. Z jednej szkoły w programie może uczestniczyć maksimum 2 nauczycieli i 2 grupy ćwiczebne (przy 2 grupach jedną z nich musi być grupa z przewagą dziewcząt – ponad 50 %). Informujemy, że jeżeli znalazła by się szkoła, która nie zgłosiła się do programu do tego czasu jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do listy rezerwowej.

    SKS 2019 – WRZESIEŃ
     SKS 2019 – WRZESIEŃ
      SKS 2019 – WRZESIEŃ
      SKS 2019 – WRZESIEŃ
      SKS 2019 – WRZESIEŃ
      SKS 2019 – WRZESIEŃ